Koneminna Ryijypalvelu-RP Oy Emo-Tuotanto Oy Lankava 01.09.2014-29.03.2015