Tarja Kröger:
Käsityön verkko-oppimateriaalien moninaisuus "Käspaikka" -verkkosivustossa

Tarja Kröger on tutkinut väitöstutkimuksessaan Käspaikka-verkkosivustoa ja sen verkko-oppimateriaaleja. Hän pyrkii analysoimaan Käspaikan verkko-oppimateriaalien muotojen ja merkityssisältöjen erilaisuutta ja näin tekemään näkyväksi sen moninaisuutta. Tällä hän haluaa lisätä oppimateriaalien tekijöiden tietoisuutta valinnan mahdollisuuksista oppimateriaalien suunnittelu- ja kehittämistyössä. Tutkimuksen aineistona hän on käyttänyt 204:ää Käspaikan oppimateriaaleiksi määriteltävää sivustoa, joista 202 on tekstiilityön ja 2 teknisen työn alueelta.

Oppimateriaalien moninaisuutta lähestytään käsityön merkityssisältöjen, oppimisteorioiden ja oppimateriaalimuotojen näkökulmista. Nämä kolme  näkökulmaa katsotaan olennaisiksi verkko-oppimateriaalien moninaisuuden tarkastelussa. 

  • Merkityssisällön näkökulmasta tarkastellaan, 
    mitä oppimateriaali viestii käsityöstä kuvaten, kehottaen tai käskien. 

  • Oppimisteoreettisesta näkökulmasta tarkastellaan, millaisia piirteitä oppimateriaaleissa painotetaan behaviorismin, kognitivismin tai situationaalisen kognition mukaisesti. 

  • Oppimateriaalimuodon näkökulmasta kuvataan, 
    miten viesti oppimateriaaleissa esitetään.

Tässä tutkimuksessa näkökulma sisältää tallennusmuodon, rakenteen, vuorovaikutustyypin ja oppimateriaalilajin  määritykset.

Tutkimustulosten mukaan käsityö ilmenee toimintaa, tietoa ja tuotosta painottavina oppimateriaaleina. Toimintaa painottavissa oppimateriaaleissa oli nähtävissä eroja siinä, millaisena toimintana käsityötä kuvattiin: tuotteita valmistavana, taitolajipainotteisena, tuotesuunnittelupainotteisena vai taidepainotteisena. Käsityötä tietona painottavissa oppimateriaaleissa oli nähtävissä eroja siinä, mitä tiedonalueita painotettiin: valmistustekniikkaa, materiaalia, kulttuuria vai suunnittelua. Käsityötä tuotoksena kuvaavat oppimateriaalit erosivat toistensa suhteen siinä, mitä oheistietoa tuotoksista tuotiin esille.

Oppimisteoreettiset piirteet verkko-oppimateriaaleissa määrittyivät oppimisen fokuksen, oppimisen metodin, oppimisprosessin ohjauksen ja oppimisen tuen kautta. Tulokset osoittavat, että oppimateriaaleissa on behaviorismia, kognitivismia ja situationaalista kognitiota painottavia verkko-oppimateriaaleja sekä niiden yhdistelmiä. Lisäksi osan oppimateriaaleista voidaan sanoa olevan oppimisteoreettisesti neutraaleja.

Tutkimuksessa tuodaan esille, mitkä käsityön merkityssisällöt, oppimisteoreettiset piirteet ja muodot ovat hyvin edustettuina. Toisaalta tuodaan esille myös innovatiivisia marginaalitapauksia, joilla saattaisi olla sovellusarvoa laajemminkin. Lisäksi luodaan vuoropuhelua näiden kolmen näkökulman välille. 

Käspaikan verkko-oppimateriaalien monimuotoisuutta koskevien tulosten lisäksi tuodaan esille kehittämishaasteita ja  kysymyksiä, jotka liittyvät verkko-oppimateriaalien suunnittelu- ja kehittämistyöhön. Tutkimuksen toivotaan herättävän sekä verkko-oppimateriaalien tekijöitä ja käyttäjiä että kouluttajia pohtimaan Käspaikan kaltaisen virtuaaliyhteisön merkitystä verkko-oppimateriaalien kehittämisfoorumina.

Väitöskirjasta syntynyt www-näyttely 
Käsitteellisestä ajattelusta käsin käsittämiseen

Yleensä tutkimuksista esitetään ja nähdään vain kirjallinen lopputulos, väitöskirja, vaikka sen valmistusvaiheisiin liittyy muutakin kuin kirjallista työskentelyä. Kröger on tehnyt väitöskirjansa sivutuotteena www-näyttelyn, jolla hän pyrkii tekemään näkyväksi tutkimusta käsityön keinoin.


Käspaikka-sivusto (vsta 2010 Punomo.fi)
Käspaikka on eräänlainen virtuaalinen yhteisö tai verkosto, joka saavuttaa postituslistansa kautta jo reilusti yli puolet tekstiiliopettajien ammattikunnasta. Sen aineiston tekemiseen arvioidaan osallistuneen noin 200 opettajaa eli noin viidennes tekstiiliopettajaliiton jäsenmäärästä. Käspaikka-sivusto on avoin kaikille, joten sitä käyttävät myös harrastajat. Käspaikka ei siis ole olemassa pelkästään koulutoimintaa varten.
Käspaikka-sivustoa edeltänyt Käsityön TietoBoxi syntyi keväällä 1996 Pirjo ja Turkka Sinervon järjestämällä tekstiiliopettajien Internet-kurssilla Tietotekniikka Opetuksessa -keskuksessa Turussa. Se uudistui Käspaikaksi marraskuussa 2001 osana Opetushallituksen käynnistämää Perusopetuksen virtuaalikoulu -kehittämishanketta.

Yllä olevat tekstit ovat lainauksia väitöstiedotteesta.

Joensuun yliopisto, Kasvatustieteen laitos, Kasvatustieteiden tiedekunta. Väitöskirjan on saatavissa kokonaisuudessaan verkosta pdf-tiedostona: UEF Electronic Publications


Kuvia yleisön silmin ja yleisöstä:

© 2023 Tekijät ja Käsityö verkossa Ry

Punomo.fi:n opetus- ja kaupalliseen käyttöön vaaditaan lisenssi. Lue lisää!