Ullaka 18.8-14.9.2014 Ryijypalvelu-RP Oy Emo-Tuotanto Oy Koneminna