MIKÄ PORTFOLIO ON?
Portfolio-arviointi pohjautuu kokemukselliseen ja elämänläheiseen oppimiseen
sekä itseohjautuvuutta, yksilöllisyyttä sekä yhteistoiminnallisuutta korostavaan ajatteluun. 
Portfolio on yksi itsearvioinnin välineistä.

PORTFOLION SISÄLTÖ
Portfolio on opiskelijan oma opiskelutehtävien kokoelma,
johon on kerätty monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti näytteitä opiskelijan osaamista ja saavutuksista.
Opiskelija on itse valikoinut kansioonsa joitakin opiskelujakson töitä ja niiden valintaperusteluita.
Siihen sisältyy myös itsearviointia ja koko näytevalikoiman loppuarviointi,
jossa opiskelija kuvaa opiskeluprosessiaan ja sen onnistumista,
osaamisensa vahvoja puolia ja yleistä edistymistään sekä opiskelunsa jatkosuunnitelmia. 

Portfolio on persoonallinen kuin sormenjälki. Siinä näkyvät opiskelijan omat tavoitteet ja tarpeet. 
Se voi sisältää opiskelijan yksilösuorituksia tai yhdessä toteutettuja projektitöitä.
Portfolio voidaan laatia yhdestä kurssista, lukukaudesta, lukuvuodesta tai koko opiskelun ajalta.
Se voi olla koottu yhden oppiaineen töistä tai se voi olla useaan oppiaineeseen liittyvä kokonaisuus.

PORTFOLIO VOI OLLA
1. Työkansio, johon kootaan opiskeluprosessin aikana tehdyt oppimistehtävät pohdintoineen,
luonnokset ja esim. projektityön tulokset.
Salkkuun voidaan sisällyttää myös vapaa-ajan opiskeluun ja harrastuksiin liittyviä töitä.
On jopa matkalaukullinen aiheeseen liittyvää materiaalia.

2. Näytekansio, joka syntyy perusportfolion pohjalta.
Se on opiskelijan itsensä valitsema parhaiden töiden kokoelma, lopputyö tai näytetyö arviointeineen.
Opiskelija voi esitellä itseään ja osaamistaan näytekansiolla esim. työpaikkaa hakiessaan.

3. Ensin opiskelua dokumentoiva työsalkku ja myöhemmin arviointia varten valikoitu ja itsearvioitu näytteiden kokoelma.

4. Kasvun kansio, saavutusten salkku,  jos se sisältää oppilaan edistymistä kuvaavia töitä pitkällä aikavälillä
esim. päiväkodista peruskouluun ja muihin oppilaitoksiin ja työtehtäviin asti.

MIKSI PORTFOLIOITA TEHDÄÄN?
HYÖTY OPISKELIJALLE

* Auttaa seuraamaan omaa kasvua ja kehitystä, koska on konkreettinen näyttö osaamisesta.
* Itseohjautuva oppiminen lisääntyy.
* Vastuu oppimisesta on opiskelijalla itsellään.
* Opiskelija oppii laatimaan itselleen ja opiskelulleen tavoitteita,
työskentelemään näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
* Oppii arvioimaan omaa oppimisprosessiaan suhteessa tavoitteisiin.
* Yksilöllisyys ja opiskelijakeskeisyys korostuu, persoonallisuuden vahvuudet pääsevät esille.
* Opiskelija oppii pohtivaa, reflektoivaa arviointia.
* Itsetuntemus kehittyy.
* Yhteistyössä opitaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta.
* Opitaan viestintätaitoja ja suvaitsevaisuutta.

HYÖTY OPETTAJALLE JA TYÖYHTEISÖLLE
* Oppilaantuntemus lisääntyy.
* Opiskelijan kokemuksista kiinnostuksenkohteista, työtavoista, kasvusta ja edistymisestä saadaan tietoa.
* Auttaa arvioimaan  ja kehittämään työtä kokonaisuutena.
* Opetusohjelmat ja -suunnitelmat kehittyvät.
* Työtavat ja opiskeluympäristö  kehittyy.
* Ohjaa luovaan ja persoonalliseen toimintaan.
* Opettaja muuttuu arvostelijasta ja kontrolloijasta opiskelijan oppaaksi, tukijaksi ja kannustajaksi.
* Tietoisuus kehityksestä lisääntyy, kun se tulee näkyväksi.

 

© 2022 Tekijät ja Käsityö verkossa Ry

Punomo.fi:n opetus- ja kaupalliseen käyttöön vaaditaan lisenssi. Lue lisää!