Ryijypalvelu-RP Oy Ullaka 18.8-14.9.2014 Koneminna Emo-Tuotanto Oy