Opintokokonaisuus on osa Oulu-opiston aikuisten käsityön Taiteen perusopetuksen opetusta. Opintokokonaisuus toteutuu kolmantena opintovuotena, syventävissä opinnoissa.

 • Tuntimäärä / 2 op:
  - 32 h ryhmäopetusta
  - omaa työskentelyä 22 h
 • Opintokokonaisuudet:
  opintokokonaisuuteen sisältyy osia Taidot ja muotoilu sekä Ympäristö ja kulttuuri –opintokokonaisuuksista.
 • Arviointi:
  arviointia tehdään kirjallisesti sekä suullisesti koko työskentelyn ajan. Kirjallinen arviointi tehdään Oulu-opiston käyttämään Pedanettiin.
 • Dokumentointi:
  Työstä tehdään e-portfolio, jokainen valitsemallaan ohjelmalla TAI perinteinen portfolio, joka kuvataan ja tallennetaan verkkoon. Linkki portfolioon tallennetaan Pedanettiin. Työssä erityisesti hyödynnetään kuvadokumentointia. Dokumentointia tehdään koko työskentelyprosessin ajan. Portfolio on omaa työtä arvioiva, pohtiva ja kuvaileva läpileikkaus kokonaiseen käsityöprosessiin.

TAVOITTEET:

 • itsenäinen käsityöprosessi: kädentaitojen harjoittelu ja visuaalisten ajattelutaitojen kehittäminen
 • yllä mainittujen soveltaminen sekä vastuullisten valintojen tekeminen
 • oman taiteellisen työskentelyn ja ilmaisun kehittäminen
 • välineiden, materiaalien ja tekniikoiden käytön soveltaminen omassa ilmaisussa
 • omien tavoitteiden asettaminen  ja itsearviointi
 • toimia aktiivisena tekijänä, vastaanottajana, tulkitsijana ja vaikuttajana käsityöllisessä ympäristössä ja kulttuurissa
 • nähdä oma rooli elävän kulttuuriperinnön ylläpitäjänä ja kehittäjänä
 • soveltaa muotoilua, käytettävyyden ja materiaalivalintojen ja tuotteen elinkaaren välisiä yhteyksiä sekä niiden vaikutuksia ympäristöön omassa ja ryhmän työskentelyssä
 • pohtia käsityön eettisiä arvoja

ARVIOINTI:

 • TAVOITTEET:
  • omien tavoitteiden asettaminen
  • tavoitteiden saavuttaminen ITSENÄISESTI ja
  • tavoitteiden toteutumisen arviointi
 • HAVAINNOINTI JA RATKAISUJEN LÖYTÄMINEN:
  • Havainnoinnin hyödyntäminen suunnittelun lähtökohtana
 • OMAN ILMAISUN JA TAITOJEN KEHITTÄMINEN, TYÖVÄLINEIDEN JA MATERIAALIEN KÄYTTÖ:
  •  oman ilmaisun ja taitojen kehittäminen, työvälineiden ja oman ilmaisutavan ja muotoiluajattelun syventäminen erilaisten prosessien kautta
  • tekniikoiden, työtapojen, materiaalien ja työvälineiden monipuolinen, ennakkoluuloton, PERUSTELTU ja oman ilmaisun esiintuova käyttö
  • työturvallisuuden huomioiminen
 • LOPPUTULOS/-TEOS:
  • laadukkuus
  • vastuullisuus
  • monipuoliset kokeilut
  • sopivat valinnat kokeilujen pohjalta
 • KOKONAINEN ARVIOINTI:
  • itsenäisen käsityöprosessin kokonaisvaltainen hallinta:
  • osaa soveltaa oppimaansa ja ilmaista itseään käsityön keinoin yksilöllisissä ja yhteisöllisissä projekteissa ja ympäristöissä
  • oman osaamisen, työskentelyprosessin ja oman osaamisen arviointi ja reflektointi, sekä itsensä ilmaisu
 • POHTII
  • käsityön eettisiä arvoja
  • konkreettisia valintojaan
  • käsityönsä mahdollisuuksia ammatissaan ja yrittäjyydessään
 • KEHITTÄÄ JA YLLÄPITÄÄ
  • käsityötä elävää kulttuuriperintöä

TEHTÄVÄNANTO:

 • Ideoi, suunnittele, kokeile ja valmista itsellesi UNELMIEN UNISUKAT tai REIPASTA RAITAA SUKAT
 • Idea sukkien kuviointiin haetaan ajankohtaisesta näyttelystä
 • sekä kirjoitelman kautta, oman elämän unelmista valittuna ajankohtana.
 • Sukat valmistetaan kasvivärjätyistä langoista

YMPÄRISTÖ JA KULTTUURI: luento n. 2 h

 • Lyhyt johdattava luento:
  • Kasvivärjäyksen ja pukeutumisen historiaa
  • Paljon kuvia!
  • Esimerkkejävärjätyistä langoista
 • RYHMISSÄ: ryhmätyö n. 2h
 • Luennon perään perehdymme kolmen hengen ryhmissä muutamiin värjäyskasveihin, mitä kyseisellä hetkellä luonnosta / omalta pihamaalta on saatavana.
 • pietaryrtti,
 • kanerva,
 • seitikit,
 • raparperi,
 • marja-aronia jne.
 • tehdään A3 kokoinen kasvi-info, joka esitellään, dokumentoidaan.

KASVIEN KERUU: omaa työskentelyä

 • Jokainen kerää jotain ennalta valittua kasvia kotonaan pihamaalta tai lähimetsästä
 • 3 henkilöä kerää samaa kasvia
 • Omaa työskentelyä

TAIDOT JA MUOTOILU: Keskustelu: oman elämän onnen juuret, 2-3 h

 • Keskustelemme pienissä porukoissa (ennen näyttelyä) omasta elämästä.
 • Mietitään ja valitaan omasta elämästä ajanjakso, missä UNELMAT olivat oman tulevan elämän lähtökohtana – OMAN ELÄMÄN ONNEN JUURET.
 • Jollakulla se on ollut nuoruus, omaan elämään suunnan hakeminen, perheen perustaminen, rakkauden löytäminen, eläkkeelle jääminen, vapaus jne.
 • Jokainen kirjoittaa omat unelmansa / muistonsa itselleen ylös
 • tämä on toinen suunnittelun lähtökohdista!!
 • Käydään ryhmässä keskustellen läpi kirjoituksia

YMPÄRISTÖ JA KULTTUURI: n. 2 h

 • Valokuvaaminen,
 • ideakuvien keruu
 • Käymme ajankohtaisessa -näyttelyssä Oulun taidemuseolla. Alussa maksettu opaskierros ”auttaa meidät syvemmälle näyttelyyn”
 • Käymme inspiroitumassa, kuvaamassa ja hakemassa ideoita oman suunnitteluun lähtökohdaksi (pintoja, värejä, kauniita asioita, unelmia).
 • Kuvataan ja valitaan 2 kuvaa jotka lähetetään opettajalle tulostettavaksi.

TAIDOT JA MUOTOILU: värjäys: lauantai 6h sunnuntai 6h

 • värjätään langat yhdessä 3 hengen ryhmissä
 • 5 eri kasvia
 • jokainen värjää 300-450g lankaa. Hankitaan langat yhdessä
 • 150g/henkilö/sukkaparilangat
 • vyyhditään ja värjätään.

IDEATAULUT: 2 – 3h

 • Värjäyksen jälkeen teemme ideatauluja kolmen hengen ryhmissä.
 • Jokainen laittaa kuvansa pöydille ja katsotaan kenen kolmen kuvista tulisi hyvä yhteinen kollaasi.
 • Ryhmä sommittelee ja liimaa kuvat viidelle A3 kokoiselle pahville. Tämän jälkeen kollaasit ja langat asetellaan näkyville ja aloitetaan sukkien suunnittelu.
 • Tässä vaiheessa on hyvä käydä läpi, mitä lankoja kukin aikoo käyttää, jotta kaikki eivät suunnittele samoista langoista.
 • Lankoihin voidaan yhdistää valmisvärjättyjä lankoja, jos suunnitelma edellyttää sitä.

SUUNNITTELU: 2h / sekä omaa työskentelyä

 • Suunnittelun alkuun muutama irrottelutehtävä:
 • Valokuvien, kirjoitelmien ja ideataulujen avulla lähdetään suunnittelemaan kirjoneule- tai raitasukkia. Suunnitelmia tehdään 3 – 5, jotka väritetään.
 • Suunnitelmassa:
  • jokainen suunnittelee sukan varteen ainakin yhden kirjoneulekuvion 8 silmukan mallikerralla, MYÖS raitasukkaan.
  • jokainen tekee sukkaan jonkin uudenlaisen oman tekniikkaratkaisun tai ”niksin”, esimerkiksi kantapäässä tai kärjessä (kavennus, pintaneule tms.)
 • Jaan jokaiselle valmiin suunnittelupohjan. Stich fiddle –ohjelma!
 • Pohjana käytetään sukanneulomisen perusohjetta Novitalta, jota jokainen soveltaa omalla haluamalla tavallaan. Oma ohje kirjataan ylös. Havainnollistan tehtävää suunnittelun loppuvaiheessa omalla suunnitelmallani avatakseni suunnittelua. Tarkka mallikerta tehdään suunnitelman teon jälkeen.

VALMISTUS JA DOKUMENTOINTI: Omaa työskentelyä

 • Sukkien valmistus
 • Jokainen kuvaa työvaiheitaan
 • jokainen dokumentoi näyttelyssä käynnin, kirjoitelman ja ideataulut, omat luonnokset ja suunnitelmat ehjäksi kokonaisuudeksi, portfolioksi!

NÄYTTELY: 3-4 h rakentaminen, 1-2 h vertaisarviointi

 • Sukista ja ideatauluista tehdään pieni näyttely omaan opetus- tai opiston näyttelytilaan.
 • Mallikertakuvista ja suunnitelmista kerätään yhteinen näyttelykansio. Jokainen voi tehdä kansioon kaksi A4 kokoista esittely sivua.
 • Arviointia koko käsityöprosessin ajan opettaja ja opiskelija yhdessä.
 • Vertaisarviointi toteutetaan yhteisessä näyttelyssä
 • työt kuvataan näyttelyssä yhdessä opiskelijoiden kanssa ja niistä tehdään näyttelyvideo opiston sivuille verkkoon

Lähteet:

  • Cantell, H. (toim.) 2015. Näin rakennat monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Jyväskylä: PS-kustannus.
  • Räisänen, R., Niinimäki, K. & Primetta, A. 2015. Luonnonväriaineet. Helsinki: Maahenki
  • Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Helsinki: Opetushallitus.
  • Käsityön opetussuunnitelma 2018. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä aikuisille. Helsinki: Opetushallitus.

blogissa.