Käsitöiden tekijänoikeus ja sen merkitys suunnittelijalle

Suominen, Roosa; Vanhala, Viivi (2018)
Oulun ammattikorkeakoulu 2018

Opinnäytetyön aiheena on käsitöiden tekijänoikeus ja sen merkitys suunnittelijalle. Työn tarkoituksena on tutkia mitä tekijänoikeus on ja miten se liittyy käsitöihin sekä millainen merkitys tekijänoikeuksilla on suunnittelijoille. Tavoitteena on selvittää, millainen on tekijänoikeuden ja käsitöiden välinen suhde, sillä aiheesta ei ole suoraa lainsäädäntöä. Opinnäytetyön aihe valikoitui kiinnostuksesta käsitöihin. Käsityöt on rajattu tässä opinnäytetyössä koskemaan ainoastaan neuletöitä sekä virkkuutöitä. Aiheesta ei ole tehty aikaisempia opinnäytetöitä tai tutkimuksia. Aihevalinta oli ajankohtainen, sillä käsitöitä tehdään edelleen. Sosiaalisen median suosion kasvaessa käsitöiden ohjeita jaetaan laittomasti, joten tietoutta tekijänoikeuksista tarvitaan.

Opinnäytetyössä tutkimusmenetelmänä on käytetty laadullista tutkimusta. Laadullinen tutkimus on toteutettu sähköpostihaastattelulla. Haastateltavina on ollut viisi käsitöiden harrastajaa, jotka ovat suunnitelleet omia käsityöohjeita. Teoriaosuuden lähteenä on käytetty pääasiassa tekijänoikeuslakia, lain esitöitä, kirjallisuutta sekä soveltuvia www-sivuja.

Opinnäytetyössä löydettiin onnistuneesti vastaukset tutkimuskysymyksiin, vaikka tekijänoikeuslaissa on vähän määräyksiä koskien käsitöiden tekijänoikeutta. Käsityöt saavat tekijänoikeussuojan vasta ylitettyään teoskynnyksen. Suunnittelijoiden haastattelut antoivat oletetun kaltaisen tuloksen. Käsitöiden tekijänoikeus koetaan monimutkaiseksi ja tietoa on monessa lähteessä. Suunnittelijoiden tekijänoikeuksia otetaan harvoin huomioon jaettaessa heidän tekemiään ohjeita. Tämä loukkaa suunnittelijoiden taloudellisia ja moraalisia oikeuksia.

Opinnäytetyön johtopäätöksenä voidaan todeta, että tällä hetkellä käsitöiden tekijänoikeus on epäselvää kaikille käsityön harrastajille. Tietoa käsitöiden tekijänoikeuksista tulisi olla selkeämmin saatavilla. Käsitöillä olisi hyvä olla oma tekijänoikeusjärjestö, josta saisi helposti apua tekijänoikeutta koskeviin kysymyksiin.

Jatkotutkimusehdotuksena on käsitöiden tekijänoikeusoppaan tekeminen. Oppaan avulla tieto käsitöidentekijänoikeuksista olisi yhdessä paikassa ja helposti saatavilla. Opas voisi olla saatavilla Internetissä tai painettuna versiona.

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018082914714

© 2023 Tekijät ja Käsityö verkossa Ry

Punomo.fi:n opetus- ja kaupalliseen käyttöön vaaditaan lisenssi. Lue lisää!