Mitä tarkoittavat monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin liittyvät termit?

Perusopetuksen oppilaiden opintoihin tulee opetussuunnitelman perusteiden 2014  mukaisesti sisältyä lukuvuosittain vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus.

Kokonaisuuksilla pyritään kehittämään mm. asioiden välisten yhteyksien ymmärtämistä, omatoimisuutta ja yhdessä tekemisen taitoja

Mukana ovat vuorotellen kaikki oppiaineet kulloiseenkin kokonaisuuteen parhaiten soveltuvalla tavalla. Työtavoissa painottuvat tutkiva ote, toiminnallisuus ja kokemuksellisuus.

Kokonaisuudet ilmentävät uuden opetussuunnitelman mukaisten toimintakulttuurin kehittämisen periaatteiden mukaista käytännön toimintaa. Esille nousevat myös monet muut opetussuunnitelman keskeiset teemat, kuten oppilaiden osallisuus, laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja arvioinnin monipuolistaminen. Monialaiset oppimiskokonaisuudet ovatkin mainio keino harjoitella näitä yhdessä!

Monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin liittyy monia käsitteitä, jotka on hyvä ymmärtää.

Opetuksen eheyttäminen

Eheyttämistä voi toteuttaa mm. 

  • rinnastamalla eli opiskelemalla samaa teemaa kahdessa tai useammassa oppiaineessa samanaikaisesti
  • jaksottamalla eli järjestämällä samaan teemaan liittyvät asiat peräkkäin opiskeltaviksi
  • toteuttamalla toiminnallisia aktiviteetteja kuten teemapäiviä, erilaisia tapahtumia, kampanjoita, opintokäyntejä ja leirikouluja
  • muodostamalla oppiaineista integroituja kokonaisuuksia
  • kokonaisopetuksena, jossa kaikki opetus toteutetaan eheytettynä kuten esiopetuksessa. (POPS 2014, 31) 

Pidempikestoiset monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat myös yksi eheyttämisen tapa. Niiden toteuttamiseen osallistuu useampia oppiaineita ja niihin voi sisältyä edellä mainittuja eheyttämistapoja. Monialaista oppimiskokonaisuutta toteutettaessa on kuitenkin huomioitava, että sille asetetut reunaehdot (mm. oppilaiden osallisuus ja kesto) toteutuvat.

Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alainen osaamisen tavoitteet pitävät sisällään niin tietoja, taitoja, arvoja, asenteita kuin tahtoakin. Osaamisten kehittymisen tukemisen tavoitteena on auttaa oppilasta kasvamaan ihmisenä sekä demokraattisen yhteiskunnan jäsenenä sekä rohkaista oppilasta tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittymismahdollisuutensa.

Laaja-alaisen osaamisen tarve nousee muuttuvasta maailmasta: ihmisenä kasvaminen, opiskelu, työnteko sekä kansalaisena toimiminen nyt ja tulevaisuudessa edellyttävät tiedon- ja taidonalat ylittävää ja yhdistävää osaamista (POPS2014, 20). Laaja-alaisen osaamisen kehittymistä tuetaan kaikessa koulutyössä, mutta erityisesti monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.

Ilmiöpohjainen oppiminen

Oppimisen lähtökohtana ovat todellisen maailman ilmiöt, joita tarkastellaan kokonaisvaltaisesti ja mahdollisimman aidoissa konteksteissa.

Tietoja ja taitojaan opitaan oppiainerajat ylittäen. Ilmiöpohjaisen oppimisen jaksot voivat rakentua mm. ongelmaperusteisen oppimisen portaiden mukaan.

Opetussuunnitelman perusteissa ei käytetä termiä ilmiöpohjainen oppiminen. Osassa paikallisia opetussuunnitelmia puhutaan kuitenkin monialaisten oppimiskokonaisuuksien kanssa rinnakkain myös ilmiöpohjaisesta oppimisesta, ilmiökokonaisuuksista tms. Ilmiöpohjaisen oppimisen jakso voi tietyt reunaehdot täyttäen sopia perusteiden mukaiseksi monialaiseksi oppimiskokonaisuudeksi


Aiheesta tarkemmin
- Tämän sivun lähteestä Monialaiset.fi
- Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014:
Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet


Kuva: Monialaiset.fi

Jaa somessa:

Kirjaudu Punomoon

Ei vielä Punomo tiliä? Rekisteröidy alla

Anna palautetta

Käyttäjiemme palaute auttaa Punomon kehittämisessä. Anna palautetta alla.