kasineita

Suunnittelusivuilla on kysymyksiä, joiden avulla voit aloittaa käsineidesi suunnittelun. Anna mielikuvituksesi lentää ja suunnittele persoonalliset käsineet. Virikkeitä ja lisäohjeita suunnitteluusi saat, kun käyt läpi sivulta avautuvat linkit.

Suunnittele oma käsineesi kysymysten avulla!

Ideointikeino: tutustu hauskaan ideointitapaan


Linkkejä käsinesivuille:

Kaktuslapaset ja porkkanasukat
Punomo.fi sivusto: Käsineet, lapaset, rannesuojat

Linkkejä käsityötekniikkasivuille:

Neulakinnas
Punomo.fi:n huovutussivut
Kirjontapistoja


Sivuston ovat tehneet Kaisa Kyrki ja Johanna Sorvali Savonlinnan OKL:ssa ainedidaktiikan harjoitustyönään keväällä 2002.
  
Sivuston tekemiseen liittyvä essee.

Ainedidaktiikka, osa 2, harjoitustyö:    

Oppimateriaalin suunnittelu ja valmistus

Peruskoulun tekstiilityön kurssit pohjautuvat useimmiten tiettyyn tekniikkaan, on neulontakursseja, ompelukursseja, kirjontakursseja jne. Halusimme työssämme ottaa lähtökohdaksi toisenlaisen, käsityötekniikoista riippumattoman näkökulman. Päätimme suunnitella sivuston, joka ohjaa oppilaita suunnittelemaan käsineitä. Koska tuotteiden valmistukseen liittyvää oppimateriaalia on jo paljon olemassa, mutta tuotteiden suunnittelua tukevaa oppimateriaalia on vielä varsin vähän, halusimme tuottaa lisää tuotesuunnittelua painottavaa oppimateriaalia. Valitsimme sivustomme aiheeksi käsineet, koska neulottu lapanen on yleinen koulukäsityö, mutta halusimme muidenkin huomaavan, että käsineet voi tehdä muutenkin kuin neulomalla. Lisäksi käsineet ovat sopivan kokoinen työ yhdenkin kurssin puitteissa valmistettavaksi.

Opetussuunnitelman mukaan käsityön olemukseen kuuluu tuotteen suunnittelu, valmistusprosessin suunnittelu ja tuotteen valmistaminen eli käsityö on luonteeltaan ns. kokonaista tekemistä. Tämä oppimateriaali tukee juuri tätä näkemystä kokonaisesta käsityöstä eli oppilaan on tarkoitus suunnitella ja valmistaa käsine alusta loppuun itse. Tekstiilityö antaa oppilaille myös mahdollisuuden käyttää omaa luovuuttaan, kaiken ei tarvitse aina lähteä pelkästään järkipohjalta. Haluamme kannustaa oppilaita leikittelemään villeilläkin ideoilla ja kehittelemään niiden pohjalta toimivia ja tarkoituksenmukaisia käsineitä.

Kohderyhmä ja sisältö

Oppimateriaali on tarkoitettu yläasteikäisten oppilaiden käyttöön, erityisesti valinnaiskurssien oppilaille. Oppimateriaalimme painottaa tuotesuunnittelun ja taidekasvatuksen näkökulmia. Mielestämme yläasteikäisellä oppilaalla pitäisi jo olla hallinnassa perustaidot useista tekniikoista, joten taitokasvatuksen merkitys on pieni, ja siksi se on jätetty kurssin opettajan harteille. Sivuilla on tarkoituksella vain vinkkejä toteutukseen eikä kokonaisia ohjeita. Yläasteikäisellä oppilaalla pitäisi olla jo keinot itsenäiseen tiedonhankintaan, jonka avulla he voivat hankkia lisätietoa työtavoista. Jos oppilaalla ei näitä taitoja vielä ole, pitäisi niitä ainakin kehittää. Ala-asteikäisen oppilaan taitotaso ei vielä ole niin kehittynyt, että tätä sivustoa voisi käyttää ala-asteella. Suunnitteleminen on vaikeaa, kun oppilas ei hallitse vielä tekniikkaa. Oppilas ei myöskään vielä tiedä kovin hyvin omien taitojensa rajoja. Yleensäkin perustaitojen opettamisessa on mielestämme tarkoituksenmukaisempaa keskittyä tietyn tekniikan opetteluun.

Pääsivulta ilmenee sivuston sisältö ja tarkoitus. Pääsivulta on linkit suunnittelusivuille, ideointikeinosivulle ja muille käsinesivuille. Suunnittelusivuilla tarjotaan oppilaalle neljä eri näkökulmaa käsineiden suunnittelun pohjaksi. Oppilas voi miettiä kenelle käsineet on tarkoitettu, mihin käsineitä käytetään, miten käsineet koristellaan ja millä tavoin käsineet valmistetaan. Haluamme helpottaa ja monipuolistaa suunnittelua, siksi valitsimme nämä kysymykset, jotka ovat riittävän helppoja yläasteikäisen oppilaan työskentelyn avuksi. Emme ottaneet esim. Papanekin funktiokokonaisuuden osa-alueita kysymyksiksi, ettei kysymyksistä olisi tullut liian vaikeaselkoisia. Valitut näkökulmat muodostavat kuitenkin melko kattavan kokonaisuuden, kun oppilaat miettivät tuotteen kohderyhmää, käyttötarkoitusta, koristelua ja valmistusta. On siis tarkoitus, että oppilas käy läpi kaikki neljä näkökulmaa ja tutustuu niihin liittyviin käsineisiin samalla, kun ideoi omaa työtään. Kysymykset ovat tässä järjestyksessä siksi, ettei ideointi alkaisi ainakaan tekniikan miettimisestä, koska yleensä koulutyöt perustuvat juuri tietyn tekniikan harjoitteluun ja haluaisimme tämän sivuston käyttäjien pääsevän irti tekniikkasidonnaisuudesta. Tämä järjestys, kuka käyttää – mihin käyttää – millaista – kuinka se toteutetaan on mielestämme luonteva järjestys suunnittelulle.

Ideointikeinosivulla esitellään hauska tapa ideoida. Sen avulla on tarkoitus saada oppilaat huomaamaan, että villit ja hurjatkin ideat kannattaa kirjoittaa paperille, koska niitä voi hyödyntää ja kehitellä niiden avulla toimivia tuotteita. Opettaja voi itse päättää, missä järjestyksessä ohjaa oppilaitaan käymään sivut läpi eli tuleeko ensin ideointi vai suunnittelu. Toisaalta oppilaat voisivat aloittaa ideoimalla käsineitä ryhmässä ja jatkaa suunnittelusivujen kuvien avulla. Toisaalta oppilaat eivät välttämättä osaa heittäytyä keksimään omaperäisiä ideoita, ellei heitä ensin herättele erilaisten käsinevaihtoehtojen avulla. Opettajalle on jätetty vapaat kädet päättää, miten oppilaat suunnittelevat omat käsineensä, piirtäen, tietokoneella vaiko jollain muulla tavalla.

Olemme keränneet sivulle myös käsineitä ja valmistustekniikoita käsitteleviä linkkejä, joista voisi mielestämme olla erityisesti hyötyä käsineiden valmistamisessa. Linkit ohjaavat osaltaan oppilaita itsenäiseen tiedonhakuun.

Oppimisen tukeminen

Haluamme kehittää oppilaiden kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja oma-aloitteisuuteen. Sivuilla ei ole tuotteisiin valmiita ohjeita, vaan oppilaat saavat itse kehittää toteuttamistapoja, mikä tukee konstruktivistista oppimisnäkemystä. Valmiiden ohjeiden puuttuminen ohjaa oppilaita etsimään lisätietoa tarvittavista asioista, mutta olemme kuitenkin helpottaneet tiedonhankintaa liittämällä mukaan vihjeitä lähdekirjallisuudesta. Käytämme sivuilla paljon käsityötermejä, jotta ne kertaantuisivat ja tulisivat tutuiksi oppilaille. Tuotteen suunnittelu tukee oppilaan teoreettista ajattelukykyä ja avaruudellisen hahmottamisen kykyä.

Oppimateriaalin ulkoasu ja käytettävyys

Internetsivuillamme on käytetty paljon kuvia, jotka havainnollistavat asioita. Värikkäät kuvat herättävät myös mielenkiintoa enemmän kuin teksti. Olemme pyrkineet tekemään sivustosta niin selkeän, että oppilaat voisivat käyttää sitä itsekseen.

Oppimateriaalin arviointia ja kehittämisehdotuksia

Jos olisimme valmistaneet käsineet pelkästään internetsivujamme varten, olisimme voineet valita niihin kuvissa paremmin erottuvat värit. Emme kuitenkaan halunneet valmistaa käsineitä pelkästään sivuja varten, vaan käsineet tulivat oikeaan käyttöön ja siksi valitsimme värit omien mieltymystemme mukaan. Näin ollen kuvien värit eivät ole parhaat mahdolliset, esimerkiksi tummista käsineistä on hyvin vaikeaa saada onnistunutta kuvaa, josta erottuisi myös käsineen pintarakenne.

Käsinesivuillemme voisi liittää "tiesitkö"-sivun, joka sisältäisi pieniä tietoiskuja esimerkiksi käsineiden historiasta ja käsineiden nimityksistä. Lisäksi sivulla voitaisiin esitellä sanontoja, joissa esiintyy käsine eri merkityksessä, esimerkiksi "antaa rukkaset". Sen tutkiminen olisi mukava ja mielenkiintoinen lisätyö oppilaille, jotka ovat saaneet suunnitelmansa nopeasti valmiiksi.

Suunnittelun avuksi sivuilla voisi olla käsineen/käden kuva, jonka voisi tulostaa ja johon voisi piirtää suunnitelmansa. Kuva voisi myös avautua piirto-ohjelmassa ja suunnittelun voisi tehdä tietokoneella. Pohjakuva käsineestä helpottaisi suunnitelman piirtämisen aloittamista. Sivustoon olisi voinut liittää myös linkkejä ruudukkoihin, joihin voisi suunnitella kirjoneulekuvion tai ruutuvirkkauskuvion. Ruudukot voisi tulostaa paperille tai niitä voisi käyttää piirto-ohjelmassa.

Jos internetsivujen tekotaitomme olisivat paremmat ja aikaa sivujen työstämiseen olisi ollut enemmän, olisimme tehneet nämä muutokset. Kuitenkin olemme näinkin syntyneisiin sivuihimme suunnattoman tyytyväisiä!

© 2024 Tekijät ja Käsityö verkossa Ry

Punomo.fi:n opetus- ja kaupalliseen käyttöön vaaditaan lisenssi. Lue lisää!