OPETTAJAN OSIO

Opettajan osiossa esitellään oppimateriaalin tavoitteet ja opetussuunnitelmaan. Oppimateriaali tukeutuu olennaisesti myös ympäristökasvatukseen ja kuluttajakasvatukseen, joita yhdistävänä teemana toimii kestävä kehitys.

Oppimateriaalin tavoitteet

 • Oppilas tutustuu vastuulliseen kuluttamiseen
 • Oppilas tiedostaa mahdollisuutensa vaikuttaa ympäristöön järkevän kuluttamisen ja tuotteiden elinkaariajattelun kautta
 • Oppilas tiedostaa vaatteen elinkaaren kautta erot vaatteiden laadussa

Oppimateriaalin kohderyhmä Peruskoulun 5.-9. luokkalaiset

5. luokkalaisille asia on koko laajuudessaan vielä melko vaikeasti käsitettävä, eikä koko oppimateriaalia ole suunniteltu heitä ajatellen.

5. luokkalaiset voivat perehtyä aiheeseen pintapuolisemmin esimerkiksi tutustumalla sivujen alussa oleviin tiivistelmiin.

Unescon ympäristökasvatuksen tavoitteet

Ympäristökasvatuksen tavoitteena on

 • auttaa yksilöitä ja ryhmiä tiedostamaan ympäristö kokonaisuutena ja herkistymään sen ongelmille.
 • auttaa yksilöitä ja ryhmiä hankkimaan tietoja ympäristöstä ja sen ongelmista. Erilaiset kokemukset ja elämykset auttavat syvällisen ymmärryksen saavuttamisessa.
 • auttaa yksilöitä ja ryhmiä selkiyttämään arvojaan ja tunteitaan suhteessa ympäristöön ja motivoida heitä aktiivisesti osallistumaan ympäristön parantamiseen ja suojeluun.
 • auttaa yksilöitä ja ryhmiähankkimaan taitoja tunnistaa ja ratkaista ympäristöongelmia.
 • tarjota sosiaalisille ryhmille ja yksilöille mahdollisuus aktiiviseen ja vastuulliseen työskentelyyn ympäristöongelmien ratkaisemiseksi.

KULUTTAJAKASVATUS

Kuluttajakasvatuksen osa-alueita ovat kotitalouden hallinta ja osallisuus, kuluttajan oikeudet ja vastuut, yksityistalous, sekä markkinointi ja kaupallinen media. Kuluttajakasvatuksen osa-alueita eheyttäviksi avainteemoiksi luetaan kestävä kulutus ja media- ja teknologialukutaito.

Kuluttajakasvatusta tarvitaan, sillä markkinat ja palvelut ovat muuttuneet viime vuosikymmenten aikana vaikeammin käsitettäväksi. Globaali toimijuus on lisääntynyt ja lisännyt kaupallisten palveluiden määrää, markkinointi selkeiden mainosten sijaan kietoutuu viihteeseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja rahakin on seteleiden ja kolikoiden sijaan pitkälti vain virtuaalisessa muodossa pankkikortin takana. Tämän lisäksi lapset ovat yhä nuorempina rahaa käyttäviä kuluttajia.

Suomessa kuluttajakasvatusta ei ole erillisenä oppiaineena, vaan se sitoutuu sisällöiltään moneen erilliseen oppiaineeseen. Kaikista parhaiten kuluttajakasvatuksen opetus toteutuu oppiaineiden välisenä yhteistyönä, jota voi toteuttaa esimerkiksi teema- tai projektiopetuksena.

Onnistunut kuluttajakasvatus hyödyntää oppijan omia kokemuksia, jolloin opetus tulee lähemmäs oppijaa. Kuluttajakasvatuksen tulisi huomioida sekä oppijan lähiympäristön luomat käsitykset kuluttajuudesta että lähipiirin kulutustottumukset. Nämä vaikuttavat olennaisesti lapsen ja nuoren kulutustottumusten syntyyn yhdessä koulusta saadun tiedon kanssa. Kuluttajakasvatuksessa tulee painottaa ennakointia ja tulevaisuusajattelua, tietoa, käytännön taitoja, etiikkaa sekä tunnetaitoja. Lisäksi sen tulisi kehittää myönteistä motivaatiota, ennakointia, systeemistä ajattelua ja tuotteiden elinkaariajattelua.

Mielestämme käsityö oppiaineena voi osaltaan vastata hyvin kuluttajakasvatuksen tarpeisiin.
Se on voimakkasti käytäntöön sitoutuva oppiaine, jonka tavoitteina on oppia arvostamaan työn ja materiaalin laatua ja suhtautumaan arvioiden ja kriittisesti sekä omiin valintoihinsa että tarjolla oleviin virikkeisiin, tuotteisiin ja palveluihin (POPS 2004, 242). Tekstiilitöissä pukineiden ja sisustustekstiilien valmistamisen  yhteydessä on erittäin luontevaa käsitellä tekstiilien ja vaatteiden elinkaarta syvemmältikin. Valmistuksen lisäksi käsitöiden tavoitteisiin kuuluu tuotteiden huoltamisen ja korjaamisen oppiminen, mikä myös oivallisesti tukee kestävää kuluttajuutta.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on luonut kattavan tieto- ja materiaalipaketin opettajille koskien kuluttajakasvatusta. Sivustolla on käsitelty oppiainekohtaisesti sitä, kuinka ne sitoutuvat kuluttajakasvatukseen.

Esimerkkinä käsityö: Materiaali- ja kuluttajatietous

 • kotitalouden/kuluttajan päätöksentekotilanteet
 • kulutustottumusten merkitys omalle taloudelle ja ympäristölle
 • ostopäätösten merkitys omalle taloudelle ja ympäristölle
 • valintojen eettiset vaikutukset
 • kulutus ja globalisaatio
 • kuluttajan oikeudet ja hyvitystavat, jos tuotteessa on virhe
 • takuun ja virhevastuun ero
 • reklamaation tekeminen
 • ulkomailta ostaminen
 • mainonta ja vaikuttaminen
 • tarpeiden syntyminen
 • mainonnan analysointi
 • mainonnan tunnistettavuus
 • mainonnan keinot
 • tuotteiden turvallisuus
 • riskien tunnistaminen ja huomioon ottaminen
 • käyttöohjeiden merkitys ja lukutaito
 • tuotemerkintöjen merkitys ja lukutaito
 • kierrätys

Lähteet: